Turquoise Yat Sanayi A.Ş. olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla hazırlanarak yürürlüğe giren "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (KVKK) uyarınca kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç ve koşullar çerçevesinde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmekte ve korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler şirketimizce alınmaktadır. 

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:

Istanbul/Pendik Tersane, Kocaeli/Gölcük Tersane Lokasyonlarımız, ile alt taşıyıcılarımız, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, danışmanlarımız nezdindeki görevliler tarafından şirketimiz adına alınan kişisel verileriniz için "Veri Sorumlusu"  Turquoise Yat Sanayi A.Ş.’dir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, Şirketimizin Istanbul/Pendik Tersane, Kocaeli/Gölcük Tersane ve tüm bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya hesapları, entegrasyon sistemleri, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçiler vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir..

3. Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları:

3.1 Müşteri Verileri:

Müşterilerimizin Kişisel Verilerinin alınması konusunda başta Şirketimizin faaliyet gösterdiği Yat Üretim Sektörünü içeren Kanunlar olmak üzere çeşitli mevzuat hükümleri bulunmaktadır.

Müşterilerimizin tamamının Kurumsal Nitelikte Tüzel Kişilik olması nedeniyle Kişisel Verisini işlediğimiz Gerçek Kişiler Kurumsal Müşterilerin Temsilcisi kapsamındaki Veri sahipleri olmaktadır. Bu Kişilere ilişkin Kişisel Veriler:

 • Kurumsal Yazışmalar için kullanılan Elektronik Posta Adresleri
 • Sözleşmeler ile birlikte sunulan İmza Sirküleri içerisinde yer alan TC Kimlik ,Adres,Nüfus Bilgileri,İletişim Bilgileri
 • İrsaliye Formları üzerindeki Teslim Eden alanında yer alan Ad-Soyad,imza,Telefon ve Adres Bilgileri
 • Müşteriye ait Yat veya Tekneleri Teslim almaya gelen Müşteri Temsilcilerine ait Ad-Soyad,Pasaport Bilgileri,İkametgah Bilgileri,Çalışma İzinleri,İletişim Adres Bilgileri

3.2 Ziyaretçi Verileri:

Istanbul/Pendik Tersane, Kocaeli/Gölcük Tersane Lokasyonlarımız ve diğer İş birimlerimizde güvenlik amacıyla kamera kaydı alınmaktadır. Güvenlik amacıyla, Istanbul/Pendik Tersane ve Kocaeli/Gölcük Tersane Lokasyonlarımıza gelen ziyaretçilerin ad-soyad, araç plaka no.su ve T.C. kimlik/pasaport no/ehliyet no.su, giriş-çıkış saatleri; Genel Müdürlük binasına gelen ziyaretçilerin ad-soyad, T.C.  kimlik/pasaport no/ehliyet nosu, çalıştığı firma bilgisi ve giriş-çıkış saatleri kaydedilmektedir.

3.3 Ticari İş İlişkisi Kapsamında Alınan Taraf ve Tedarikçi Verileri:

Şirketimizin üçüncü şahıslarla olan mal ve hizmet alımı, kiralama, taşıt/ortak taşıma, acentelik vb. ticari iş ilişkisi kapsamında tarafların ve ilgililerin ad-soyad, T.C. kimlik no, kimlik belgesi, imza sirküleri, iletişim ve durumun niteliğine göre plaka no, hesap no. gibi kişisel verileri sözleşmenin müzakeresi, kurulması, ifası ve ispatı amacıyla alınabilmektedir.

İş ilişkisinin türü kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinden yukarıda yer verilen tüm bilgiler her gerçek kişi için söz konusu olmayacak, işin niteliğine göre değişkenlik gösterecektir. Mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Yat Üretimi,Satış, Pazarlama,Hammadde İthalat,Ürün İhracat ve Gümrükleme hizmetlerinin verilebilmesi, bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi, müşterilere raporlama yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, ticari ve iş stratejilerinin geliştirilmesi, verilen hizmetlerin analiz edilmesi, karaparanın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum; İçişleri Bakanlığı,Emniyet Genel Müdürlüğü,Yerel Yönetimler,Gümrük Bakanlığı,Serbets Bölgeler Md,Gümrük Müdürlükleri,Maliye Bakanlığı,Gelirler İdaresi Başkanlığı,Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı,Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, izninizin olması halinde bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

KVKK gereğince Kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yurt dışına aktarım için yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması veya yabancı ülkedeki veri sorumlularının yazılı taahhüt vermesi gereklidir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar:

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz; kargo/posta gönderisinin taraflarına ve ilgililerine, şirketimizin yurt içi ve yurt dışındaki iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarına; çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışmanlar, tedarikçi, alt taşıyıcılar, acenteler, işletmeciler, banka ve finans kuruluşları; İçişleri Bakanlığı,Emniyet Genel Müdürlüğü,Yerel Yönetimler(Pendik Belediyesi, Tuzla Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi,Gölcük Belediyesi,Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gümrük Bakanlığı,Gümrük Müdürlükleri,Serbest Bölgeler Müdürlüğü,Maliye Bakanlığı,Gelirler İdaresi Başkanlığı,Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı,Sosyal Güvenlik Kurumu gibi otoriteler, Diğer Bakanlıklar, yargı mercileri, idari merciler gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya rızanızın bulunduğu kurum ve kuruluşlara kişisel verinin türüne bağlı ve amaçla sınırlı olarak  yasal çerçeve içerisinde aktarılabilecektir.      

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Kurulca farklı bir yöntem belirleninceye kadar haklarınızla ilgili başvurular doğrudan şirketimizin Genel Müdürlük adresine yazılı olarak yapılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

TURQUOISE YACHTS 2017. ALL RIGHTS RESERVED.